Aelodau’r comisiwn

Mae aelodau’r comisiwn yn arbenigwyr annibynnol ac iddyn nhw brofiad helaeth o faterion ariannol y sector cyhoeddus.

Yr Athro Tony Travers – Cadeirydd
Cyfarwyddwr LSE London, canolfan ymchwil yn Ysgol Economeg Llundain, yw Tony Travers.  Mae’n athro gwadd yn adran llywodraethu’r ysgol, hefyd.  Ei ddiddordebau ymchwil pwysicaf yw llywodraeth leol a gwladol a diwygio gwasanaethau cyhoeddus.
Mae’n ymgynghorydd i Bwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin dros Faterion Blant, Ysgolion a Theuluoedd a Phwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin dros Gymunedau a Llywodraeth Leol.  Mae e wedi cyhoeddi nifer o lyfrau am ddinasoedd a llywodraethu megis Failure in British Government, The Politics of the Poll Tax (ar y cyd â David Butler ac Andrew Adonis), Paying for Health, Education and Housing: How does the Centre Pull the Purse Strings (ar y cyd â Howard Glennerster a John Hills) a The Politics of London: Governing the Ungovernable City.

Chris Hurst
Mae Chris yn gyfrifydd cymwysedig a chanddo 25 mlynedd o brofiad yn gyfarwyddwr gweithredol ac anweithredol fel ei gilydd.  Dechreuodd ei yrfa ym maes bancio cyn gweithio ym maes arian llywodraeth leol am 15 mlynedd.  Dychwelodd i’r sector preifat i lunio meddalwedd ariannol ar gyfer cynghorau lleol.  Ymunodd â chwmni ymgynghorol bychan ynglŷn â rheoli wedyn gan arbenigo ym meysydd gofal iechyd a llywodraeth leol.
Ym 1992, ymunodd â’r GIG yn gyfarwyddwr ariannol.  Cafodd ei benodi wedyn yn ddirprwy gyfarwyddwr ariannol rhanbarthol i fwrdd gweithredu de-ddwyrain Lloegr y GIG.  Yn 2000, cafodd ei benodi’n ddirprwy brif weithredwr Ymddiriedolaeth Ysbytai Rhydychen y GIG a bu yno am naw mlynedd cyn ei benodi’n gyfarwyddwr ariannol dros iechyd, gofal cymdeithasol a materion plant yng Nghymru.  Yn 2012, gadawodd Lywodraeth Cymru i sefydlu Dorian3d, cwmni ymgynghorol sy’n hyfforddi rheolwyr a gweithredwyr.  Mae Chris yn ymddiriedolwr ar fwrdd Cymdeithas Rheoli Arian Gofal Iechyd y Deyrnas Gyfunol (HFMA) yn ogystal â chadeirydd ymddiriedolwyr Sefydliad y 7 C, cyfarwyddwr anweithredol i gwmni datblygu digidol bychan ac ymgynghorydd annibynnol i adran technolegau gofal iechyd cwmni Philips.
Mae Chris yn aelod cymwysedig o Sefydliad Breiniol Arian a Chyfrifeg y Wlad.  Hyd at 2010, bu’n aelod o bwyllgor Gweinidog Iechyd Lloegr dros ddyrannu adnoddau.  Tra oedd e’n gweithio dros Lywodraeth Cymru, arweiniodd rai gorchwylion adolygu a hybu cyfleoedd i weithio’n fwy effeithlon yn y sector cyhoeddus, ar ran y Gweinidog Ariannol.  Mae e wedi astudio dulliau rheoli ac ariannu gwasanaethau gofal iechyd yn Unol Daleithiau America, Awstralia, De Affrica a Sweden.

Yr Athro George Boyne
Dirprwy ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Pynciau Dyneiddiol a’r Gwyddorau Cymdeithasol yw George Boyne.  Pennaeth Adran Rheoli’r Sector Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd yw e, hefyd.

Ac yntau’n ddirprwy ganghellor, mae’r Athro Boyne yn aelod o fwrdd gweithredu’r brifysgol, hefyd.  Mae wedi cyhoeddi wyth llyfr a thros 140 o erthyglau academaidd.

Ei brif ddiddordeb ymchwil yw esbonio a gwerthuso cyflawniad sefydliadau’r sector cyhoeddus.  Mae wedi astudio dylanwad strategaethau, strwythurau a phrosesau sefydliadau ar gynnyrch a deilliannau gwasanaethau cyhoeddus.  Ymhlith ei waith diweddar mae prosiect ar ran Cyngor yr Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol am achosion a chanlyniadau olynu gweithredwyr mewn asiantaethau gwladol.

Sefydlodd yr Athro Boyne Gylch Ymchwil Ysgol Busnes Caerdydd i Reoli Cyhoeddus ym 1995.  Yn 2014, roedd yr ymchwil i reoli cyhoeddus yng Nghaerdydd yn drydedd ar restr cyfleusterau gorau’r byd yn y maes hwnnw.
Bu’n llywydd Cymdeithas Unol Daleithiau America dros Ymchwil i Reoli Cyhoeddus rhwng 2009 a 2011 ac yn ddarpar gadeirydd Adran Gyhoeddus a Dielw Academi Rheoli rhwng 2011 a 2014.

Bu’n ymgynghorydd i sawl corff megis y Swyddfa Archwilio Wladol, rhai o adrannau San Steffan, Llywodraeth Cymru a’r Cenhedloedd Unedig.

Gill Lewis
Mae Gill Lewis yn y sector cyhoeddus ers bron pedwar degawd yn gyfrifydd breiniol cymwysedig (CIPFA).  Dechreuodd ei gyrfa yn y GIG trwy gynllun hyfforddi gwladol a bu mewn amryw swyddi rheoli ariannol wedyn.  Ymunodd â Chomisiwn Archwilio ym 1988 ac fe gafodd ei phenodi’n archwilydd dosbarth ym 1996.  Bu mewn nifer o swyddi uchelradd yng Nghomisiwn Archwilio Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, sef pennaeth yr archwilio yng Nghymru ac uwch bartner.
Ers 2010, mae wedi cyflawni amrywiaeth helaeth o rolau arwain yn sector cyhoeddus Cymru gan gynnwys dirprwy brif weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn, cyfarwyddwr cyfamserol adnoddau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chyfarwyddwr rheoli newidiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.  Mae hi’n cyflawni gwaith ar lefel uwch ar ran awdurdodau lleol a chyrff eraill ym meysydd llywodraethu corfforaethol, meincnodi trwy adolygiadau cymheiriaid ac adfer cyfundrefnol.
Bu Gill yn gyfarwyddwr anweithredol i Gymdeithas Tai Gwerin am dros 10 mlynedd.  Ar hyn o bryd, mae hi’n aelod o fwrdd Sefydliad Breiniol Cyfrifyddion Arian Gwladol y Deyrnas Gyfunol yn ogystal â llywio Bwrdd y Rhanbarthau.  Fe fu hi’n llywydd CIPFA Cymru, hefyd

Harry Thomas
Enillodd Harry radd economeg ym Mhrifysgol Manceinion ac ymgymhwyso wedyn yn gyfrifydd i’r Swyddfa Archwilio Wladol yn neheubarth Cymru cyn symud i Gyngor Sir Gaer.  Mae e wedi gweithio’n amser llawn dros Awdurdod Dŵr Cymru a Chyngor Sir Gwynedd.  Ar ôl ad-drefnu’r cynghorau lleol ym 1996, cafodd ei benodi yn drysorydd Cyngor Gwynedd.  Yn 2003, fe gafodd ei benodi’n brif weithredwr, a bu yn y swydd honno nes iddo ymddeol y llynedd.  Bu’n llefarydd ariannol i SOLACE Cymru, hefyd.

Lynn Pamment
Mae Lynn yn bartner yng nghwmni PWC.  Mae’n gyfrifol am glientiaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a de-orllewin Lloegr.
Mae ganddi sawl blwyddyn o brofiad ynglŷn â chynnig cynghorion ariannol lle mae’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn ymwneud â’i gilydd.  Mae yn ei thîm dros 70 o broffesiynolion medrus sy’n cynnig amryw wasanaethau sicrhau (megis archwilio allanol a mewnol a rheoli risgiau) a chynghori i’r sector cyhoeddus.

Simon Parker
Mae Simon Parker yn gyfarwyddwr i Rwydwaith Llywodraeth Leol Newydd.  Ers dechrau ei yrfa ym maes newyddiaduraeth, mae e wedi gweithio mewn sawl maes arall megis cynghori rheolwyr, lobïo ac ymchwil.  Bu’n gymrawd yn y Sefydliad er Llywodraethu yn ddiweddar.  Mae Simon wedi cyhoeddi llawer o ddeunydd am ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus yn y Deyrnas Gyfunol a ledled y byd.